دفتر پرستاری:
پرستاری حرفه ای است تخصصی با نقش های چندگانه که دارای وظایف عمومی و اختصاصی می باشد .
پرستار خدمات خود را با توجه به ضرورت نقش های حمایتی ، حفاظتی ، آموزشی ، مراقبتی ، هماهنگی ، رهبری ، مشاوره ای و پژوهشی ارائه می نماید .
در زمینه عملکرد بالینی پرستاران در جهت تسریع در درمان و ارائه مراقبت های خدماتی پرستاری به بیماران بستری در بخش ها و بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاهها و اورژانس ، خدمات به صورت 24 ساعته توسط کادر پرستاری ارائه می گردد .
کادر پرستاری شامل رده های مختلف تحصیلی از قبیل کارشناس ارشد  - کارشناس  - فوق دیپلم – دیپلم بهیاری بوده و در پست های سازمانی سوپروایزر (بالینی، آموزشی ، کنترل عفونت)، سرپرستاران – پرستاران – کارشناسان و تکنسین های هوشبری  و اتاق عمل – بهیاران و کمک بهیاران ، بیماربر انجام وظیفه می نمایند .
فعالیت های گروه پرستاری از طرف دفتر پرستاری و زیر نظر مستقیم مدیر پرستاری کنترل و هدایت می شوند .

فعالیت های بخش ها:
فعالیت ها و مداخلات پرستاری در بخش های درمانی به سه نوع است:
1. فعالیت ها و مداخلات مستقل : فعالیت هایی است که بر اساس بررسی و شناخت و تشخیص پرستاری انجام می شود .
2. فعالیت ها و مداخلات غیر مستقل : در حیطه های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی بنا به توصیه پزشک انجام می گیرد .
3. فعالیت ها و مداخلات بینابینی : فعالیت هایی است که پرستار با همراهی و مشارکت سایر اعضاء تیم پزشکی با توجه به عکس العمل های بیمار نسبت به درمان های تجویز شده انجام می دهد (کمک در کاهش عوارض دارویی)
در مرکز آموزشی ، پژوهشی درمانی دکتر مسیح دانشوری کادر پرستاری بر اساس فعالیت های ذکر شده و بر اساس دستوالعمل های تعیین شده در بخش های درمانی شامل : داخلی زنان و داخلی مردان – TB مردان و TB زنان – اطفال – انکولوژی – جراحی ( توراکس ، تراشه ، ENT ) – ICU داخلی ، جراحی ، عفونی ، اطفال ) – CCU – Post CCU اتاق عمل توراکس، تراشه ، قلب، پیوند، ENT) – اورژانس، برونکوسکوپی و لیزر و آندوسکوپی – دیالیز – آنژیوگرافی، post  آنژیو – رسپیراتوری، و کلینیک های قلب، داخلی ریه، جراحی، عفونی، اطفال، انکولوژی، ENT، پیوند ریه، PAIN، گوارش، غدد انجام وظیفه می نمایند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب