دکتر سید حسن حاجی میرزایی

متخصص جراحی عمومی

*******************

دکتر فرزام شاهپوری

متخصص جراحی عمومی

********************

دکتر سمیه سادات بنی هاشمیان

متخصص جراحی عمومی

********************

دکترمحمد امیر قنبریان

متخصص جراحی عمومی

********************

دکتر سید مجتبی موسوی

متخصص جراحی عمومی

*******************

دکتر سید علی سبز

متخصص جراحی عمومی

فایل‌ها