تعریف اعتباربخشی:
اعتباربخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص، جهت بهبود ایمنی بیماران و کارکنان می باشد.
اعتباربخشی بیمارستان ها، گامی ضروری و حائز اهمیت جهت ایجاد تعهدی آشکار می باشد. مدل اعتبار بخشی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت خدمات درمانی و  ایمنی (بیمار و کارکنان)و هماهنگ با سایر اولویتهای وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی و منشور حقوق بیمار می باشد.
اعتباربخشی  برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی  و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می شود. خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز بر روی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن، اساس اعتباربخشی را تشکیل می دهد.
ارزشیابی خارجی براساس استانداردهای اعتباربخشی  در بیمارستان های دولتی و خصوصی ، به منظور ارتقای کیفیت خدمات سلامت و پیشگیری از آسیب به بیمار انجام می شود. گواهینامه ای که بیانگر رتبه و درجه کسب شده توسط بیمارستان می باشد ( به ترتیب: درجه یک عالی، درجه یک مثبت، درجه یک، درجه دو، درجه سه) از سوی دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان ارائه می شود.

تعریف استاندارد:
استاندارد عبارتست از شرایطی که تعیین کننده تحقق انتظارات در عملکرد، ساختار یا فرآیندهایی است که در یک سازمان قادر به افزایش کیفیت خدمات باشد.

تعریف پایش:
عبارتست از مراقبت از دریافت نشانه های انحراف یا عدم انحراف از معیار در کوتاه مدت و در جریان عملکرد فرآیندهای اصلی بیمارستان

تعریف ممیزی:
فرآیندی است نظامند، مستقل و مکتوب به منظور گردآوری شواهد عینی در تعیین میزان برآورده شدن معیارهای استاندارد 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب